Stichting Fraudebestrijding Hypotheken


Wat doet de Stichting Fraudebestrijding Hypotheken?

Bij de Stichting Fraudebestrijding Hypotheken (SFH) zijn rond de 40 Nederlandse hypotheekverstrekkers aangesloten, hiermee is vrijwel de gehele Nederlandse hypothekenmarkt gedekt. Het fraudeloket van de SFH zetelt bij de Nederlandse Vereniging van Banken. Via de SFH werken hypotheekverstrekkers samen bij fraudeonderzoeken, werken zij samen met (publieke) partners, signaleren zij trends en ontwikkelingen op fraudegebied en nemen zij gezamenlijk preventieve maatregelen.


Het incidentenwaarschuwingssyteem (SFH systeem)

Een belangrijk preventiemiddel tegen hypotheekfraude is het Incidentenwaarschuwingssysteem, waardoor hypotheekverstrekkers elkaar kunnen waarschuwen tegen fraudeurs. Financiële instellingen gebruiken dit systeem sinds 1997, ter voorkoming van gevaar voor de continuïteit en de integriteit van de financiële sector. De hypotheekverstrekkers zijn sinds 2004 aangesloten. In het Externe Verwijzingsregister (EVR) van het SFH-systeem kunnen hypotheekverstrekkers verwijzingsgegevens van (rechts)personen opnemen die hebben gefraudeerd of anderszins een criminaliteitsrisico vormen. Collega-hypotheekverstrekkers toetsen tijdens het cliëntenacceptatie en pre-employment -screeningsproces of een (rechts)persoon voorkomt in dit register. Zo ja, dan neemt deze contact op met de instelling die de naam in het systeem heeft ingevoerd en vraagt om nadere informatie. Daarna wordt beoordeeld of een contractuele relatie met de geregistreerde zal worden aangegaan. Een registratie blijft maximaal acht jaar staan. De vastlegging van deze gegevens op basis waarvan voor de betrokken (rechts)personen belangrijke beslissingen kunnen worden genomen, dient met de nodige waarborgen te worden omkleed. Daarom is het Protocol Incidentenwaarschuwingssysteem Financiële Instellingen (PIFI) opgesteld. Het PIFI is opgesteld conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De SFH is (sinds 2004) aangesloten als partij bij het PIFI. Alle deelnemers aan het SFH systeem hebben hun incidentenregister (gegevensverzameling) aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP; tegenwoordig Autoriteit Persoonsgegevens). Alleen hypotheekverstrekkers die aangesloten zijn bij de SFH hebben toegang tot het SFH systeem.


Toetreding

Volgens het protocol mogen toetreden de leden van de NVB, de Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland (VFN), de Stichting Fraudebestrijding Hypotheken (SFH), Zorgverzekeraars Nederland (ZN), het Verbond van Verzekeraars (Verbond) en de Federatie van Onderlinge Verzekeringsmaatschappijen (FOV). Naast de leden van deze brancheverenigingen kunnen de dochtermaatschappijen of een onderdeel van een groep (economische eenheid) deelnemen.

De verschillende brancheorganisaties delen hetzelfde protocol, maar hebben ieder een eigen Extern Verwijzingsregister (EVR). Hierin staan de verwijzingsgegevens, zoals de naam en geboortedatum van (rechts)personen die voor externe signalering in aanmerking komen. Stichting Bureau Krediet Registratie (BKR) faciliteert de techniek van het SFH-systeem.


Een financiële instelling komt in principe voor toetreding in aanmerking indien:

  • deze voldoet aan de definitie van een hypothecair financier zoals opgenomen in de Gedragscode Hypothecaire Financieringen (een geldgever, die bedrijfsmatig hypothecaire financieringen verstrekt en die toegetreden is tot de overeenkomst zelfregulering hypothecaire financieringen);
  • en vergunning bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) voor het aanbieden van hypothecair krediet (register Financiële Dienstverleners) in bezit is;
  • er minimaal sprake is van verstrekking van hypothecaire kredieten aan particulieren.


Het aanvraagproces voor SFH in het kort:

  1. de financiële instelling neemt contact op met de SFH (NVB, afdeling Veiligheidszaken);
  2. indien de financiële instelling in principe in aanmerking komt voor de toetreding ontvangt deze de Handleiding SFH en neemt deze goed door;
  3. de financiële instelling meldt het Incidentenregister aan bij het College Bescherming Persoonsgegevens (model aanmelding is opgenomen in de Handleiding SFH);
  4. de financiële instelling stuurt aan de SFH: een ondertekende toetredingsverklaring, een kopie van de aanmelding(en) van het Incidentenregister en de bevestiging van de Autoriteit Persoonsgegevens (voorheen CBP)
  5. het toetredingsverzoek wordt voorgelegd aan de Begeleidingscommissie SFH
  6. na akkoord van de Begeleidingscommissie doet de SFH het verzoek aan BKR om de technische aansluiting te realiseren.

 

Samenwerking met andere partijen

De SFH werkt nauw samen met diverse externe partijen. De SFH is bijvoorbeeld deelnemer aan twee convenanten met gemeenten (in Den Haag en Rotterdam) en er wordt gewerkt aan een samenwerkingsconvenant met opsporingsinstanties op het gebied van hennepteelt.